Udskriv denne side

Vedtægter

VEDTÆGTER

for Diabetesforeningens Ungegruppe

i Region Nordjylland

§1 Foreningens navn er Diabetesforeningens Ungegruppe i Region Nordjylland.
Foreningens hjemsted er Region Nordjylland.

§2 En Ungegruppe består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse i regionen, og som er fyldt 18 år. Et medlem af Ungegruppen kan alene være medlem af Ungegruppen indtil udløbet af det kontingentår, hvor medlemmet fylder 30 år.

Bestyrelsen i Ungegruppen kan meddele dispensation til medlemskab af Ungegruppen, uanset i hvilken region medlemmet har folkeregisteradresse. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end en Ungegruppe. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

§3 Ungegruppen har til formål at arbejde for gennemførelse af Diabetesforeningens formål, jfr. § 2 i vedtægterne for Diabetesforeningen, og vedtagne strategier på ungeområdet indenfor de enkelte regioner. Ungegruppen refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

§4 Ordinær generalforsamling i Ungegruppen afholdes inden udgangen af februar måned i hvert kalenderår.

Ordinære generalforsamlinger indvarsles af Unge- og Ungegruppens bestyrelse med mindst 14 dages varsel ved annoncering på Diabetesforeningens hjemmeside og i et af Diabetesforeningens trykte medier.

§5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning om gruppens virke i det forgangne år.

  3. Godkendelse af regnskab.

  4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået gruppens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

  6. Valg af bestyrelse.

  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1.suppleant og en 2. suppleant.

  8. Valg af en kritisk revisor.

  9. Eventuelt.

§6 Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§7 Senest den 7. marts indsendes et af dirigenten behørigt påtegnet beslutningsreferat fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens Sekretariat.

§8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når gruppens bestyrelse beslutter det, eller ønsker at nedlægge hvervet.

Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles af Ungegruppens bestyrelse i overensstemmelse med § 4 ovenfor.

§9 Ungegruppen ledes af en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer og højst 5 medlemmer, der vælges blandt Diabetesforeningens medlemmer, jfr. § 2.

Intet medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af bestyrelsen i mere end en Lokalforening, en Børnefamiliegruppe og en Ungegruppe.

Ungegruppens bestyrelse refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

Ungegruppen tegnes udadtil af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen.

§10 Det skal tilstræbes, at bestyrelsen for Ungegruppen enten besidder eller vil arbejde for at opnå de for Ungegruppen nødvendige kompetencer til brug for opfyldelsen af Ungegruppens formål, jfr. § 3.

§11 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og således at mindst to af bestyrelsens medlemmer hvert år er på valg. Bestyrelsessuppleanterne vælges for en periode af 1 år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan finde sted.

Såfremt bestyrelsen består af tre medlemmer er et af medlemmerne på valg i lige år, mens to af medlemmerne er på valg i ulige år.

§12 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig i umiddelbart forlængelse af generalforsamlingen med en formand og en kasserer, der ikke må høre til samme husstand. Ved stemmelighed i forbindelse med bestyrelsens konstituering fordeles posterne ved lodtrækning.

Bestyrelsen udpeger i ulige år i forbindelse med konstitueringen den delegerede, som skal repræsentere Ungegruppen på Diabetesforeningens repræsentantskabsmøder, og i lige år den delegerede, som skal repræsentere Ungegruppen på Diabetesforeningens delegeretmøder.

§13 Til fremlæggelse og godkendelse på generalforsamlingen udarbejder Ungegruppens bestyrelse, i overensstemmelse med de af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til enhver tid udstukne retningslinjer, et regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det godkendte regnskab indsendes til Diabetesforeningens Sekretariatet hvert år senest den 7. marts.

§14 Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen (1/2) af medlemmerne er til stede.

§15 Ændring af Ungegruppens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når ændringsforslaget på behørig vis har været optaget på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Ungegruppens vedtægter må ikke stride imod de af Hovedbestyrelsens fastsatte ”Standardvedtægter for Børnefamilie- og Ungegrupper i Diabetesforeningen”.

Ungegruppens vedtægter sendes til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til orientering.

§16 I tilfælde af Ungegruppens opløsning reserveres eventuelle aktiver i indtil 1 år med henblik på, at undersøge muligheden for at oprette en ny Ungegruppe. Herefter tilfalder aktiverne Diabetesforeningen.

§17 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse.

17.1 Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

17.2 De Ungegrupper, der afholder ordinær generalforsamling i 4. kvartal 2011, afholder inden udgangen af februar måned 2012 generalforsamling med suspension af alle punkter i dagsordenen med undtagelse af godkendelse af regnskab 2011.

§18 Således vedtaget på generalforsamling i Ungegruppen i Region Nordjylland den 28. juni 2012.